ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Uncategorised

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W IWONICZU

WYMAGANIE

3.1. Wykorzystane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

3.3. Promowana jest wartość edukacyjna

 

WYMAGANIE 4.3 . Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 • zawód: technik administracji

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Perspektywy zawodowe: Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 


 • zawód: technik farmaceuta

Do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na wytwarzaniu produktów leczniczych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Technik farmaceuta to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą.

Perspektywy zatrudnienia: apteki (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punkty apteczne, sklepy zielarsko - medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego,stacje sanitarno - epidemiologiczne, laboratoria naukowo - badawcze i toksykologiczne. 

 


 

 • zawód: technik transportu drogowego

Do zadań zawodowych absolwenta kierunku technik transportu drogowego należy:kierowanie pojazdami samochodowymi,wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą środków transportu drogowego,świadczenie usług w zakresie transportu drogowego ,prowadzenie dokumentacji związanej z praca kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego,prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu ,organizowanie transportu drogowego osób i rzeczy.

Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku technik transportu drogowego może uzyskać zatrudnienie we wszelkich firmach transportowych, przewozu osób i rzeczy w charakterze kierowcy, osoby nadzorującej prace kierowców itp.

 


 • zawód: technik rachunkowości

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:prowadzeniem rachunkowości, dokonywaniem rozliczeń finansowych,dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych oraz poprawianiem błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych, sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego, przechowywaniem dokumentacji księgowej, nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń, wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.

Perspektywy zawodowe: Technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

 


 • zawód: florysta

Zawód florysta wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych, ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Nabywa umiejętności tworzenia kompozycji kwiatowych z roślin żywych i suszonych. Wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji: ślubu, komunii itp. Pozna zasady i rodzaje materiałów stosowanych we florystyce.

 Perspektywy zawodowe: Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

  • zawód: technik usług kosmetycznych

Program nauczania kierunku kosmetyka stwarza możliwości poznania rzeczywistych zastosowań różnorodnych, nowoczesnych technik kosmetycznych w gabinecie kosmetycznym czy odnowy biologicznej. Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należą w szczególności: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwanie się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.Ponadto szkoła policealna przygotowuje technika usług kosmetycznych do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i uczy wysokiej kultury obsługi klienta.

Perspektywy zawodowe: Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

 


 • zawód: technik turystyki wiejskiej

Kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych: planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na wsi,planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiejstosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.

Perspektywy zawodowe: absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej może samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, może podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.

 


 • zawód: opiekun w domu pomocy społecznej

Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej ( DPS) jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej.organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Perspektywy zawodowe: Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

  • zawód: opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

Perspektywy zatrudnienia: Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

 

Ważne daty:

 1. Termin składania podań: od 2 lipca do 17 sierpnia 2012 r.
 2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych: od 20 do 24 sierpnia 2012r.
 3. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły: do 30 sierpnia 2012r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół w Iwoniczu

Iwonicz, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój, tel. 13 4351811; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

3 - letnie Liceum Ogólnokształcące

 • Liceum Ogólnokształcące sportowo - mundurowe: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Liceum Ogólnokształcące o kierunku sportowym

4 - letnie Technikum

Kształcimy w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacą enoturystyka (turystyka winiarska)
 • technik informatyk
 • technik architektury krajobrazu z innowacą florystyka
 • technik ekonomista
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

KIEROWCA MECHANIK - nowość

 Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. W czasie 3-letniej nauki w zasadniczej szkole zawodowej przygotujesz się do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem pojazdów samochodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Możesz świadczyć usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Kierowca mechanik dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizowanych zadań.
 W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczna naukę jazdy, co uprawnia do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.


zawód:

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH - nowość

 Wykonuje swoje zadania zawodowe najczęściej w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i remontami dróg.
 Szkoła gwarantuje zdobycie, w ciągu 3 lat nauki,  kwalifikacji zawodowych z zakresu przygotowania sprzętu, jego obsługi i  konserwacji oraz realizacji robót związanych z podbudową drogi, układaniem nawierzchni oraz oceną poprawności wykonania zadań technologicznych.
 Typowe stanowiska pracy operatora maszyn drogowych to operatorzy: równiarki, zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni, repawera, remiksera remontera, recyklera nawierzchni, frezarki do nawierzchni drogowych, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, do produkcji mieszanek betonowych, do stabilizacji gruntu, walca drogowego, zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego, samojezdnej malowarki znaków poziomych.


zawód:
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów teoretycznie i praktycznie do sprawnego wykonania powierzonych im zadań w zakładach zaplecza technicznego rolnictwa, w punktach świadczących usługi mechaniczne i transportowe.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach u pracodawców: w przedsiębiorstwach techniczno - handlowych prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz świadczących usługi mechanizacyjne, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W ramach nauki zawodu organizowane są zajęcia praktyczne oraz liczne praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień:

 • prawa jazdy kat B i T
 • spawacza metodą MIG i TIG
 • operatora wózków jezdniowych
 • operatora kombajnów zbożowych

Nauka w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa w zasadniczej szkole zawodowej 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent może być zatrudniony jako: operator agregatów rolniczych, kombajnów samobieżnych, kierowca pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów i maszyn. 


 

zawód:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód mechanika samochodowego jest jednym z bardziej poszukiwanych na rynku pracy. W trakcie nauki uczniowie nabywają teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji i zasad działania pojazdów samochodowych.

Do dyspozycji uczniów są nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne oraz pracownie elektrotechniki i diagnostyki samochodowej, które umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Istnieje również możliwość zorganizowania wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo, bezpłatnie zdobyć uprawnienia m.in.:

 • prawo jazdy kat B
 • spawacza metodami MIG i TIG
 • obsługi wózków jezdniowych

Nauka w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent tego kierunku ma szansę zatrudnienia w: stacjach obsługi i naprawy pojazdów, firmach handlowych, działających w branży motoryzacyjnej, salonach sprzedaży samochodów, stacjach kontroli pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, firmach produkcyjnych części i podzespoły samochodowe.

  

 

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 • Wyżywienie w dni nauki szkolnej: stawka dzienna 12 zł za wszystkie posiłki x ilość dni szkolnych w danym miesiącu. (np. wrzesień odpłatność wynosi 22 x 12zł = 264zł)
 • Koszt zakwaterowania w internacie: miesięczna opłata w wysokości 40 zł (Uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z tej opłaty przez cały rok szkolny.)

Odpłatność należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na nr konta: 36 8636 1044 2005 1700 3744 0003

Nazwa: Zespół Szkół w Iwoniczu, ul Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój, tytułem: wyżywienie w internacie, imię i nazwisko wychowanka, miesiąc.

Zwroty za wcześniej dokonane zgłoszenia nieobecności będą uwzględniane w naliczeniach. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłkach nie podlega zwrotowi. Informacje o bieżących odpisach i płatnościach tel. 13 435 18 11. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty.

*Istnieje możliwość dofinansowania przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lokalizacja:

Iwonicz - woj. podkarpackie. Atrakcyjna miejscowość turystyczna w Beskidzie Niskim (odległość ok. 10km od Krosna, ok. 60km od Rzeszowa).

Oferta ważna w miesiącach: wrzesień - czerwiec


Miejsce: Miejscem obozu są obiekty Zespołu Szkół w Iwoniczu, w skład których wchodzą: budynek szkoły, internat, boiska zewnętrzne (ze sztuczną i naturalną trawą ), boisko do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią sztuczną, bieżnia tartanowa, skocznia do skoku w dal, trasa do biegów przełajowych, sala gimnastyczna do gier zespołowych, mała sala lustrzana do ćwiczeń gimnastycznych, siłownia, okrąg do pchnięcia kulą. Cały teren jest ogrodzony (zajmuje obszar ok. 4 ha.), posiada własny duży parking i jest monitorowany.

 


Zakwaterowanie:   Sypialnie w pokojach 2-3 osobowych. Przy każdym pokoju jest łazienka z pełnym węzłem sanitarnym oraz przedpokój z szafami wnękowymi. Jednorazowo możemy zakwaterować do 80 osób.

 


Wyżywienie: Pełne wyżywienie – 4 posiłki dziennie w dużej stołówce na miejscu.

 


Obiekty sportowe: Hala sportowa o wymiarach 24 x 12m., sala gimnastyczna lustrzana o wymiarach 15 x 10m, siłownia, boisko ze sztuczną trawą typu „ORLIK” o wymiarach 60 x 30m., boisko z nawierzchnią tartanową do siatkówki i koszykówki o wymiarach 30 x 18m., bieżnia tartanowa o długości 120m (3 tory), skocznia do skoku w dal , rzutnia do pchnięcia kulą, trasy biegowe do biegów przełajowych, boisko piłkarskie o dobrze utrzymanej trawie naturalnej o wymiarach 70 x 35m. w bezpośredniej bliskości pełnowymiarowy stadion piłkarski miejscowego klubu.

 Świadczenia w cenie:

 

 • noclegi w pokojach 2-3 osobowych
 • pełny dostęp do sal gimnastycznych, boisk, siłowni i innych obiektów sportowych
 • sale tele-video, sprzęt video
 • sale konferencyjne
 • sale komputerowe (bezprzewodowy internet)
 • wyżywienie


Cennik: Terminy i ceny do uzgodnienia (w zależności od liczby uczestników i terminu).

 


Atrakcje turystyczne: Podkarpacie to jeden z najpiękniejszych, najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Znajduje się tu szereg zabytków i pamiątek historycznych m. in. Muzeum Historyczne w Dukli (ok. 10 km), Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce (ok. 10 km), Muzeum Budownictwa Ludowego – skansen w Sanoku ( ok.30 km) z  nowootwartym Miasteczkiem Galicyjskim, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu (ok. 15 km), Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej (ok. 20 km), Podkarpacka Troja w Trzcinicy (ok. 40 km), Zamek w Odrzykoniu i Rezerwat Przyrody „Prządki” (ok. 15 km) i wiele innych atrakcji. W najbliższej okolicy zlokalizowane są słynne polskie uzdrowiska Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój – najbardziej znane z leczniczych wód, leczenia sanatoryjnego, bogate w różnego rodzaju szlaki, ścieżki zdrowia i przyrodnicze. W pobliżu znajduje się szereg szlaków turystycznych wiodących pięknymi zakątkami Beskidu Niskiego. Tereny idealne do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Zaletą jest także bliskie położenie jednych z najpiękniejszych i wciąż uchodzące za najdziksze w Polsce, ale przyjazne turyście góry – BIESZCZADY. Kuszą one pięknem rozległych połonin, zagubionych wiosek i ocalałych z pożogi historii cerkiewek. Tu także znajduje się największe sztuczne jezioro w Polsce – Jezioro Solińskie oferujące turystom szereg atrakcji.

 


Informacje dodatkowe:

 

 • możliwość organizowania meczów sparingowych, począwszy od wieku 6-7 latków do wieku seniora z drużynami lokalnymi
 • możliwość korzystania z odnowy biologicznej w miejscowych sanatoriach (np. kriokomora)
 • możliwość korzystania z nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego (w odległości ok. 10 km. w Krośnie nawierzchnia tartanowa – otwarcie X. 2011)
 • możliwość korzystania z basenów i pływalni w odległości od 5 do10 km.
 • możliwość korzystania z wyciągów narciarskich w odległości od 5 do10 km.
 • możliwość organizowania ciekawych wycieczek (oferujemy pomoc w załatwieniu przewodników i autokaru).
 • oferta skierowana do: klubów piłkarskich, szkółek piłkarskich, szkół, klubów siatkarskich, sekcji lekkoatletycznych i innych.

Zespół Szkół w Iwoniczu

Iwonicz, ul. Zadwór 15 38-440 Iwonicz Zdrój

tel. 13 435-18-11, 603 262728

www.zs.iwonicz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Internat jest przytulnie urządzonym obiektem położonym na terenie ogrodzonym i oddalonym od ruchliwych ulic. Przy internacie znajduje sie boisko do gier zespołowych ( koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, pilka nożna). Organizatorom sympozjów i spotkań naukowych zapewniamy sale wykładowe, wyposażone w sprzęt audio-wizualny i informatyczny.
Nieopodal w odległosci 4km znajdują się sanatoria uzdrowiskowe, gdzie wypoczywający u nas mogą korzystać z krytych basenów oraz zabiegów leczniczych w uzdrowiskowym zakładzie przyrodoleczniczym (inhalacje , seanse w jaskini solnej itp.)

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Nasz internat zaprasza na wypoczynek w ciagu całego roku szkolnego grupy wycieczkowe, zielone szkoły, uczestników konferencji i sympozjów.

Do dyspozycji gości oddajemy:

 • Pokoje gościnne 1,2,3,4 osobowe
 • Samodzielne pokoje dla kierownictwa
 • Węzły sanitarne przy każdym pokoju
 • Dużą stolowkę ( ok. 120 osob ) z dobrą domową kuchnią
 • Kawiarenkę telewizyjną
 • Swietlicę internetową
 • Gabinet pielęgniarki
 • Duże obiekty sportowe w budynku szkoly
 • Monitorowany parking przy budynku internatu

Wiecej informacji pod numerem 0-13-435-18-11

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 • Komputerowe projektowanie i wykonanie ogrodu dydaktycznego
m_plantare

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu

Czas trwania kursu: 40 godz. projektowych, 50 godz. praktycznych

Ilość miejsc: 12

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010

 Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności projektowania zarówno architektury krajobrazu, zieleni jak i pielęgnacji otoczenia. Ponadto kursanci będą mogli podczas zajęć wziąć udział przy wykonaniu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego, co pozwoli na zdobycie umiejętności pielęgnacji roślin ozdobnych. W ramach kursu zostaną zorganizowane zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Rolno-Szkółkarskim w Łysej Górze. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.


 • Kurs szczepienia i okulizacji drzew i krzewów ozdobnych
m_okulizacja

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Architektury Krajobrazu

Czas trwania kursu: 20 godz.

Ilość miejsc: 10

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010

 Kurs opracowany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć informacje z zakresu prac ogrodniczych oraz poznać wymagania poszczególnych roślin i drzew ozdobnych. Ponadto dostarcza on wiedzy z zakresu właściwego doboru roślin, zasad ich uprawy i pielęgnacji.
 Po zakończeniu szkolenia absolwent kursu będzie fachowcem z zakresu: szczepienia drzew i krzewów ozdobnych, przygotowania gleby do siewu i sadzenia, przygotowania podłoża ogrodniczego oraz uprawy roslin ozdobnych.
 Ponadto kursanci odbędą jednodniową praktykę w Gospodarstwie Rolno-Szkółkarskim w Łysej Górze. Zajęcia zakończą się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

 


 

 • Kurs ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
m_ECDL

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista i Technik Informatyk

Czas trwania kursu: 100 godz.

Ilość miejsc: 12

Rekrutacja: 21.XI.2010 - 22.XII.2010


 Postępujący rozwój technologiczny, informatyczny oraz powstawanie coraz nowszych systemów informatycznych powoduje, że w dobie e-społeczeństwa coraz ważniejsze stają się umiejętności komputerowe, a najlepszym certyfikatem poświadczającym ich posiadanie jest Europejski certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 Prezentowany kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić tajniki wiedzy nie tylko z zakresu informatyki ale także kompetencji pakietu biurowego.Pozwala on uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu. Składa się on z siedmiu modułów i egzaminów.
 Egzaminy zostaną przeprowadzone przez Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne z zakresu ECDL.

 


 


 • Kurs spawania metodą TIG
m_spawacz

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie: Technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik samochodowy

Czas trwania kursu: 140 godz.

Ilość miejsc: 10

Rekrutacja: 15.XI.2010 - 15.XII.2010

 

 


 

 • Kurs barmański
m_mixologist

Kurs skierowny do uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Czas trwania kursu: 50 godz.

Ilość miejsc: 15

Rekrutacja: 22.XI.2010 - 22.XII.2010

 

 Kurs ma na celu zapoznać uczestników z regułami miksologii napojów mieszanych oraz recepturami drinków klasycznych.
Dzięki uzyskanym kwalifikacjom kursanci nabędą umiejętność z zakresu właściwej postawy kelnera barmana, prawidłowej obsługi gościa za baremm oraz receptury sporządzania drinków klasycznych.
 Odbyta praktyka z pewnością przyczyni się do zdobycia praktycznych umiejętności jak i rozszerzeni wiedzy o tajniki miksologii.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnicy kursu otrzymają certyfikat Akademii Miksologii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

- "Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu"


Cele projektu

 • Wdrożenie programu rozwoju szkoły
 • Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych ucz technikum ekonomicznego (TE) poprzez uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje przez 83% 24 uczniów objętych wsparciem - 20 dziewczyn· i 4 chłopców
 • Cele projektu są zgodne z: opisem priorytetów POKL działanie 9.2.; Strategią Rozwoju Woj. Podkarpackiego Priorytet I, Działanie 4 i Działanie 3: Podniesienie jakości kształcenia; Strategią Pow. Krośnieńskiego Działanie I pkt.3: Systematyczne unowocześnianie systemu szkolnictwa zawodowego; Strategią Rozwoju Gminy Iwonicz Zdr. Działanie: dopasowywanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnych.

Instytucja objęta wsparciem:

 • Zespół Szkół w Iwoniczu, szkoła wiejska która kształci w 7 zawodach na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 448 uczniów, w tym 167 uczennic. W TMR, MS i MR są sami chłopcy.
 • Zwiększenie atrakcyjności szkoły nie będzie możliwe bez uzyskania wnioskowanego wsparcia, gdyż budżet szkoły uniemożliwia realizację programu rozwoju ZS.


Grupa docelowa:

 • 189 uczniów ZS kształcących się w klasach ll-IV: TG- 45 ucz, TAK- 66 ucz, TE- 24 ucz, TMR- 20 ucz, Tl- 24 ucz, MS- 5 ucz i MR- 5 ucz Kwalifikują się oni do wsparcia w ramach działania 9.2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rekrutacja w roku szkolnym 2012/13:

Lp. Kurs 03.09.2012 - 03.10.2012 03.11.2012 - 03.12.2012 03.01.2013 - 04.02.2013
1 Projektownie i wykonanie ogrodu dydaktycznego
2 Szczepienie i okulizacja drzew i krzewów
3 Kurs spawania metodą TIG
4 Kurs barmański
5 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2011/12:

Lp. Kurs 05.09.2011 - 05.10.2011 07.11.2011 - 07.12.2011 23.01.2012 - 23.02.2012
1 Projektownie i wykonanie ogrodu dydaktycznego
2 Szczepienie i okulizacja drzew i krzewów
3 Kurs spawania metodą TIG
4 Kurs barmański
5 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 

Kursy skierowane są wyłącznie do uczennic i uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu

Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednym kursie w ramach projektu

Zajęcia odbywają się popołudniami, po zajęciach szkolnych a także w dniach wolnych od zajęć; 3 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych. Kursy prowadzone będą modułowo czyli łącząc teorię z praktyką. Szkolenia przewidziane są dla uczennic i uczniów szkoły kształcących się w klasach II-IV Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne oraz ciepły posiłek.

Rekrutacja na poszczególne rodzaje wsparcia:

 • Każda rekrutacja będzie trwała min 30 dni i będzie wspierana akcją informacyjną wśród ucz (spotkania klasowe, apele, strona WWW, media, ulotki i plakaty).
 • Zostanie opracowany regulamin rekrutacji, który będzie uwzględniał kwalifikację, zasadę równości szans i płci, gwarantując równy dostęp wszystkim potencjalnym beneficjentom, zapewniając wsparcie ucz najbardziej potrzebującym przez kryteria wagowe. Wsparcia szczególnie potrzebują dziewczyny dlatego będą miały one pierwszeństwo udziału, jednak do 80% każdej grupy.
 • O naborze, jak i o miejscach na liście rekrutacyjnej będą decydowały kryteria wagowe: uczniowie pochodzący z terenów wiejskich 30 pkt; z rodzin o niskich dochodach 30pkt; klas kończących edukację w szkole 30pkt.
 • Ostatnim kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń. Kryteria wagowe będą weryfikowane przez asystenta koordynującego. na podstawie: ankiety rekrutacyjnej, dokumentu tożsamości, dokumentacji szkolnej, opinii wychowawcy (sytuacja materialna).
 • Procedura rekrutacji: złożenie ankiety rekrutacyjnej, weryfikacja formalna uczestnika, weryfikacja w oparciu o kryteria, utworzenie listy rankingowej i rezerwowej i podpisanie na koniec zgodnej z wymaganiami deklaracji uczestnikami. w kursie przez ucznia lub jego rodzica/prawego opiekuna.
 • Ostatecznie udział we wsparciu zatwierdzi komisja ( koordynator, asystent i dyrektor ZS).
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zespół Szkół w Iwoniczu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

ul. Zadwór 15

38-440 Iwonicz

pokój: 001

tel. (13)43 518 11

e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901r. w Ołuńcu – północna Rosja, gdzie ojciec jego przyjął posadę leśnika.  Służbę Polsce rozpoczął już jako gimnazjalista pracując w strukturach harcerskich i walcząc w obronie Wilna w czasie I wojny światowej. Na wieść o wojnie  polsko-bolszewickiej ponownie wstąpił w szeregi wojska polskiego w lipcu 1920 r.
 Przed II wojną światową nowatorsko gospodarzył w rodzinnym majątku w Sukurczach. Organizował pomoc społeczną, kółka rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Założył rodzinę. Rozwijał zdolności artystyczne: rysował, malował, pisał wiersze.
 Z chwilą wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo Związku Walki Zbrojnej, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, by tam zdobyć informacje o obozie oraz zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić.

 W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Chrobry II. Od 1945 r. – w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie.
 Aresztowany w maju 1947 r., został osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Pomimo tortur do końca zachował bohaterską – żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. przez rozstrzelanie w więzieniu mokotowskim. Ciała nie wydano rodzinie i nie wiadomo, gdzie Pilecki został pochowany. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej. Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cenzurze.
 Rehabilitacja rtm. Witolda Pileckiego przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego nastąpiła dopiero 1 października 1990 roku. Rotmistrz Witold Pilecki nie zginął w czasie działań wojennych w walce z okupantem, ale umarł za wolną Polskę z rąk polskich komunistów, a zwłoki jego pogrzebano gdzieś na wysypisku śmieci. Tam prochy bohatera pozostają - nieznane i nierozpoznane...Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nasza Patronka
 
ImageMatka Teresa - właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje (dziś Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Mając 18 lat wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia loretanek i wyjechała do Indii. W 1937 złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię Teresa. W 1946, podczas pobytu w Indiach zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i wówczas postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi.
 
W 1948 r., po 20 latach życia zakonnego, postanowiła opuścić mury klasztorne. Chciała pomagać biednym i umierającym w slumsach Kalkuty. Przez dwa lata oczekiwała na decyzję władz kościelnych, by w 1950 r. móc założyć własne Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić habit na sari - tradycyjny strój hinduski. 7 października 1949 nowe zgromadzenie zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera na prawie diecezjalnym. Po odbyciu nowicjatu 12 pierwszych sióstr złożyło pierwszą profesję zakonną 12 kwietnia 1953, a założycielka profesję wieczystą jako Misjonarka Miłości. 1 lutego 1965 zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Misjonarki miłości prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających.

W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. W 1963 założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy Miłości. W 1968 papież Paweł VI poprosił Matkę Teresę o przysłanie sióstr z jej zgromadzenia do Rzymu do opieki nad biedakami. W 1976 Matka Teresa utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci.

Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979. Dzięki temu wiele krajów otworzyło drzwi dla sióstr. Na wniosek włoskich dzieci została Kawalerem Orderu Uśmiechu (1996).

Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź męska zgromadzenia liczy ok. 500 członków w 20 krajach. W Polsce zgromadzenie jest obecne od 1983 r. Strojem zakonnym sióstr jest białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach.

Matka Teresa zmarła na zawał serca w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie 5 września 1997 r. w opinii świętości. Jej pogrzeb w dniu 13 września 1997, decyzją władz Indii, miał charakter należny osobom o najwyższej randze w państwie.

Na prośbę wielu osób i organizacji Jan Paweł II już w 1999 r., a więc zaledwie w 2 lata po jej śmierci wydał zgodę na oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum 5 lat na podjęcie takich działań. Proces ten na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r.

Image

Matka Teresa z Kalkuty

Po brudnych uliczkach Kalkuty
śpieszy siostra miłości
niosąc biednym sierotom
maleńki promyk radości

Zabiera z ulicy dzieci
które bez domu zostały
bo nikt ich nie chciał przygarnąć
a one tak czekały

Tuląc z czułością samotnych
jak matka dzieci Swoje
jak by im chciała zabrać
te wszystkie bóle i znoje

Dotykiem ciepłej dłoni
ratuje godność człowieka
który jak pies porzucony
na ratunek wciąż czeka

Te dłonie dały światu
tyle dobroci, tkliwości
że pokonały nienawiść
przeszkody i słabości

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół w Iwoniczu
Rok szkolny 2014/2015

Szkolne Koło Caritas powiększyło liczbę wolontariuszy. Każdy z nich bez zastanawiania się - „czy warto?” wyraził chęć dawania „Świadectwa Miłości” poprzez  pracę na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka. Podczas spotkania formacyjnego, omówiono plan działania na cały rok szkolny 2014/2015, wybrano również nowy Zarząd.

Zarząd  Szkolnego Koła Caritas:
Rok szkolny 2014/2015

Przewodnicząca: Adamik Patrycja kl. III TŻ
Z-ca: Katarzyna Wirmańska kl. III TŻ
Sekretarz: Tomasz Jaracz kl. I TŻ
Skarbnik: Raś Natalia kl. II TŻ

 

Członkowie Szkolnego Koła Caritas:

Kl. I TŻ

 1. Konior Zuzanna
 2. Kuźniak Aleksandra
 3. Winiarska Patrycja
 4. Węgrzyn Izabela
 5. Jaracz Tomasz
 6. Kulińska Dominika
 7. Rygiel Edyta
 8. Penar Paulina
 9. Galant Paulina
 10. Podstawska Gabriela
 11. Repak Tomasz
 12. Wacławska Dominika
 13. Konik Monika
 14. Lech Dominika
 15. Omachel Kamil
 16. Łątka Angelika


Kl. II TŻ

 1. Janusz Barbara
 2. Raś Natalia
 3. Krygowska Katarzyna
 4. Smoleń Monika
 5. Kmonk Katarzyna


Kl. III TŻ

 1. Adamik Patrycja
 2. Bawołek Natalia
 3. Podlaszczak Paulina
 4. Józefczyk Małgorzata
 5. Wirmańska Katarzyna
 6. Żywiec Karolina


Kl. IV TŻ

 1. Machowska Maria
 2. Cyrek Adriana
 3. Pontus Ewa
 4. Bożętka Emilia
 5. Klimczak Justyna
 6. Gryziec Magdalena

 

Historia

Na prośbę kilkunastu uczniów naszej szkoły – p. dyrektor Zbigniew Noga Krzyżanowski skierował pismo do Caritas Archidiecezji Przemyskiej o powołanie w Zespole Szkół w Iwoniczu Szkolnego Koła Caritas.

W odpowiedzi dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ks. Artur Janiec wydał zgodnie ze Statutem – Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół w Iwoniczu z dniem 18 września 2009 roku, oraz zamieścił informację o wpisaniu go do rejestru Kół Caritas w Archidiecezji Przemyskiej, wyznaczył jego opiekuna, jak również asystenta kościelnego.

Opiekunem Szkolnego Koła Caritas została p. katechetka Renata Trybus, natomiast asystentem kościelnym ks. Tomasz Smoter.
Od początku powstania, do pracy w Kole Caritas zadeklarowało się 24 uczniów.

Na działalność naszego Koła zostało wyznaczone jedno z pomieszczeń na parterze internatu, za co serdeczne podziękowania składamy panu dyrektorowi.

Na pierwszym spotkaniu wybraliśmy Zarząd oraz Patrona Szkolnego Koła Caritas.

Naszej pracy patronować będzie Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty – nazywana Aniołem Miłosierdzia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Caritas za rok szkolny  2009/2010

Naszą działalność rozpoczęliśmy od udziału w rekolekcjach Szkolnych Kół Caritas w Ośrodku Caritas w Rajskim w których wzięło udział 10 uczniów wraz z opiekunem.

Tak wyglądała działalność naszego Koła w roku szkolnym 2009/2010:
 1. Zbiórka odzieży używanej i rozprowadzenie jej wśród potrzebujących uczniów naszej szkoły. Część zebranej odzieży otrzymała od nas również Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”.
 2. Zbiórka makulatury;
 3. Członkowie naszego Szkolnego Koła – 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych kwestowali na cmentarzu w Krośnie–Polance na rzecz odnowy zniszczonych i zaniedbanych pomników znajdujących się na starym cmentarzu w Krośnie. Akcji tej patronował poseł RP Piotr Babinetz.   
 4. Rozprowadzanie Świec Wigilijnych z których uzyskany dochód przeznaczyliśmy na organizację Koła oraz na wigilię dla członków Szkolnego Koła Caritas jak też na zakup potrzebnych materiałów do zorganizowania Akcji na rzecz Hospicjum.
 5. Wykonanie żonkili i kartek okolicznościowych, które zostały rozprowadzone podczas Akcji „Pola Nadziei” na terenie naszej szkoły. Uzyskany dochód z tej akcji w kwocie 271,45 zł został dostarczony do Sztabu Akcji w Krośnie.
 6. Uczniowie naszego Koła przygotowali również montaż słowno-muzyczny na rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Bardzo cieszy fakt, iż uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie podejmują pracę jako wolontariusze Szkolnego Koła Caritas. Decyzje o przystąpieniu do Koła podejmują bez dłuższego zastanawiania się - czują w sercu potrzebę niesienia pomocy innym.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Image
 
 
Czym są i jaką rolę spełniają Szkolne Koła Caritas.


W pracy wychowawczej szkoły ważną rolę mogą spełniać Szkolne Koła "Caritas" ściśle współpracujące z organizacją "Caritas". Ich fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Zadania Koła wynikają z przykazania miłości - najważniejszej wartości w życiu człowieka bez względu na rasę, wyznanie, czy narodowość. Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie pomóc nie mogą i nie potrafią. Bezinteresowna pomoc wypływająca z serca ma wielką moc - daje radość wszystkim, którzy znajdą się w jej zasięgu: dzieciom, wychowawcom i tym najmniejszym, najsłabszym, czekającym na otwartą, pomocną dłoń.

Działalność Koła określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny. Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania do realizacji, które nie są przez nikogo narzucane, lecz stanowią propozycje samej młodzieży i opiekuna wytypowanego przez dyrektora szkoły.

Obszarem działania Szkolnego Koła "Caritas" staje się:
•    szkoła, a w niej np. chory kolega, koleżanka, która nie jest akceptowana w swoim zespole klasowym;
•    środowisko lokalne, a w nim samotny, chory człowiek, czekający na spotkanie, na uśmiech;
•    parafia, a w niej ścisła współpraca z Zespołami Charytatywnymi w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła.
Opracowywany roczny plan jest oczywiście planem otwartym, bo samo życie przynosi różne niespodziewane sytuacje, którym natychmiast trzeba zaradzić, jak choroba, nieszczęśliwy wypadek.

Praca Koła opiera się na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie będą w danym czasie pomagać i kim będą się zajmować.

Dokumentacją pracy Koła może być kronika, notatnik spotkań lub gazetka szkolna. Jednak najlepszym i najbardziej prawdziwym obrazem pracy będzie radość i wzruszenie na twarzy każdego potrzebującego człowieka. I to jest najważniejsze i najistotniejsze w tej działalności.

Aby Szkolne Koło "Caritas" zrealizowało swoje zamierzenia i spełniło pokładane w nim nadzieje, potrzebna jest odpowiednia atmosfera w samym Kole, oparta na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i przyjaźni. Tylko w ten sposób można wyzwolić aktywność młodych ludzi, rozbudzić ich młodzieńczy zapał i chęć czynienia dobra. Czas spędzony wspólnie jest czasem budowania wzajemnych więzi, uczenia się współdziałania na rzecz określonego dobra. Ważne jest to, aby każdy człowiek czuł się potrzebny, aby znał swoje miejsce, zadania i aby czuł, że jest kochany przez innych, że jest otoczony troską i opieką przez opiekuna Koła.

Ważnym elementem działalności Koła jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole, w parafii i w środowisku lokalnym. Szkolne Koła "Caritas" poprzez różne formy działania mogą łączyć społeczność szkolną z lokalną, nauczycieli, młodzież i ich rodziców, łączyć wszystkich ludzi o otwartych sercach, gotowych pospieszyć z pomocą potrzebującym. Tworzy się wtedy wspólne działanie ku dobru, łańcuch ludzkich serc, w którym każde ogniwo jest potrzebne i ważne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Do pobrania:
 
 Arystoteles powiedział, że „matematyka jest miarą wszystkiego”. Od 2010 roku słowa te nabierają nowego sensu - matematyka staje się „miarą dojrzałości”. Po raz pierwszy od wielu lat egzamin z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego.
Długo trwały dyskusje nad tym jak ma obowiązkowy egzamin z matematyki wyglądać, bo co do tego że matematyka powinna być obowiązkowa prawie wszyscy są przekonani. Wiele argumentów świadczących o potrzebie wprowadzenia tego egzaminu można przytaczać. Znany psycholog prof. dr hab. Zbigniew Nęcki porównuje matematykę do… wychowania fizycznego: „Ćwiczenie „słupków” i rozwiązywanie skomplikowanych równań jest tym, czym przysiad i fikołek w gimnastyce. Nie daje ćwiczącemu żadnej konkretnej i użytecznej w życiu umiejętności czy opanowania dyscypliny sportowej (np. taka konkurencja jak „szybkość przysiadów” na olimpiadzie nie istnieje), ale daje ogólną kondycję. Matematyka jest wg mnie nauką rozwijającą umysł, a to jest każdemu potrzebne.”
Teraz, gdy wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego zostało już przesądzone (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych), nadeszła pora zapoznać się bliżej ze strukturą tego egzaminu.
Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) umieszczony został „Informator  o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku” w którym szczegółowo zostały opisane wszystkie aspekty tego egzaminu. Poniżej można przeczytać jego najważniejsze fragmenty.

Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:
I grupa –  zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest  punktowane w skali 0-1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi.
II grupa – zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.
III grupa – zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali  0-4, albo 0-5, albo 0-6.
Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych.

Ważną częścią „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku” są przykładowe arkusze egzaminacyjne zamieszczone na stronach 31-69. Kreatywne zapoznanie się z nimi, poprzez samodzielne rozwiązanie zamieszczonych tam zadań i sprawdzenie swoich odpowiedzi z modelowymi, pozwoli ocenić aktualny stan swojej wiedzy i zdiagnozować te fragmenty materiału, które wymagają dopracowania. Informator zawiera także zbiór ponad 100 kolejnych zadań egzaminacyjnych, których rozwiązanie pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu.
Na jednym z internetowych czatów wiceminister edukacji prof. dr hab. Zbigniew Marciniak powiedział: „W Chinach maturę zdaje się z 6 przedmiotów. 5 można wybrać dowolnie, ale 6-ty to obowiązkowa matematyka. To dotyczy ponad miliarda obywateli planety Ziemia. To może coś w tym jest?”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 • Nasze liceum powstało w 2002 roku

 • Jest jedyną tego typu placówką w powiecie krośnieńskim

 • Obecnie zaliczana jest do najlepszych szkół w województwie podkarpackim

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

I. Kandydat do I klasy LO o profilu sportowym powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)

II. O przyjęciu do klasy I LO o kierunku sportowym decyduje suma punktów wg następujących kryteriów:

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego
 2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z: j. polskiego, j. angielskiego, biologii, historii
 3. Kandydat zdobywa także punkty za następujące osiągnięcia:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim, centralnym
 • udział w imprezach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i centralnymOcena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Lubisz sport, ruch, chcesz poprawić swoją kondycję ?

 
 To wszystko (i nie tylko) znajdziesz w naszym liceum sportowym. W tygodniowym planie nauczania są trzy godziny wychowania fizycznego i siedem godzin zajęć sportowych z gier zespołowych. Zajęcia sportowe prowadzą doskonali trenerzy i instruktorzy. Treningi prowadzone są według najnowocześniejszych metod, czego efektem są wspaniałe osiągnięcia naszych uczniów. Dzięki znakomitej bazie dydaktycznej i sportowej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, szkoła zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny, sportowy oraz doskonale przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego.
 Szkoła stale się rozwija, powiększa bazę sportową oraz  podnosi poziom szkolenia uczniów.