ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

 

Regulamin biblioteki i internetowego centrum informacji multimedialnej
w Zespole Szkół w Iwoniczu

 

Rozdział I
Zadania biblioteki


 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną.
 2. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie wypożyczalni, czytelni i multimedialnego centrum informacji.
 3. Spełnia zadania dydaktyczno- wychowawcze określone przez szkołę.
 4. Służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
 5. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

Rozdział II
Organizacja pracy w bibliotece

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń : wypożyczalni i czytelni, co pozwala na prawidłowe gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów.
 3. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz, a zadania poszczególnych pracowników wyszczególnione są w planie pracy.
 4. Biblioteka szkolna gromadzi książki, płyty CD, kasety video z zakresu przedmiotów kierunkowych, lektury z języka polskiego, wydawnictwa ogólnoinformacyjne.
 5. Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu szkoły (może też być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców).
 6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.      
 7. Czas otwarcia biblioteki jest ustalony w porozumieniu z dyrekcją i podany na drzwiach wejściowych.


Rozdział III
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

W zakresie pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz:
 • udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni,
 • udziela porad i informacji biblioteczno-bibliograficznych,
 • prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
 • prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa(wystawy, konkursy i inne imprezy czytelnicze),
 • współpracuje z nauczycielami wychowawcami informując ich o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

W zakresie pracy biblioteczno-technicznej nauczyciel bibliotekarz:

 • gromadzi i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami ewidencji,
 • zabezpiecza zbiory,
 • sporządza plan pracy, informacje o poziomie czytelnictwa i sprawozdania,
 • prowadzi dziennik pracy biblioteki,
 • tworzy komputerowy bank danych,
 • czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem multimedialnego centrum informacji.


Rozdział IV
Prawa i obowiązki czytelników


 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki, księgozbioru podręcznego i zbiorów specjalnych (materiałów audiowizualnych) oraz dostępu do Internetu.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 3. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego, czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do potwierdzenia zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 4. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.
 5. Do obowiązku ucznia należy przestrzeganie regulaminu biblioteki.
 6. Regulamin biblioteki przy Zespole Szkół w Iwoniczu został przyjęty przez Radę Pedagogiczną.


REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy.
 2. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu, za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można wypożyczać je na lekcję.
 3. Istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów znajdujących się w czytelni przed jej zamknięciem do następnego dnia lub na weekend.
 4. Nauczyciel- bibliotekarz ma prawo (a nawet obowiązek) sprawdzić, czy przebywający  w czytelni uczniowie, nie powinni być w tym czasie na lekcji. 
 5. Wszystkie materiały, z których korzystali czytelnicy w czytelni, po zakończeniu pracy należy zwrócić dyżurującemu nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W IWONICZU

 1. Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Iwoniczu.
 2. Centrum służy jako źródło wiedzy i informacji.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 4. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
 5. Z centrum można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
 7. Dyskietka i płyta CD ROM przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
 8. Za wydrukowanie jednej strony pobiera się opłatę.
 9. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 10. Jedno stanowisko zarezerwowane jest na potrzeby szkoły.
 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.