ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, rolnik , logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

I. Kandydat do I klasy LO o profilu sportowym powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)

II. O przyjęciu do klasy I LO o kierunku sportowym decyduje suma punktów wg następujących kryteriów:

  1. Wynik egzaminu gimnazjalnego
  2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z: j. polskiego, j. angielskiego, biologii, historii
  3. Kandydat zdobywa także punkty za następujące osiągnięcia:
  • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
  • udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim, centralnym
  • udział w imprezach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i centralnym