ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Rekrutacja w roku szkolnym 2012/13:

Lp. Kurs 03.09.2012 - 03.10.2012 03.11.2012 - 03.12.2012 03.01.2013 - 04.02.2013
1 Projektownie i wykonanie ogrodu dydaktycznego
2 Szczepienie i okulizacja drzew i krzewów
3 Kurs spawania metodą TIG
4 Kurs barmański
5 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2011/12:

Lp. Kurs 05.09.2011 - 05.10.2011 07.11.2011 - 07.12.2011 23.01.2012 - 23.02.2012
1 Projektownie i wykonanie ogrodu dydaktycznego
2 Szczepienie i okulizacja drzew i krzewów
3 Kurs spawania metodą TIG
4 Kurs barmański
5 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 

Kursy skierowane są wyłącznie do uczennic i uczniów Zespołu Szkół w Iwoniczu

Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednym kursie w ramach projektu

Zajęcia odbywają się popołudniami, po zajęciach szkolnych a także w dniach wolnych od zajęć; 3 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych. Kursy prowadzone będą modułowo czyli łącząc teorię z praktyką. Szkolenia przewidziane są dla uczennic i uczniów szkoły kształcących się w klasach II-IV Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne oraz ciepły posiłek.

Rekrutacja na poszczególne rodzaje wsparcia:

  • Każda rekrutacja będzie trwała min 30 dni i będzie wspierana akcją informacyjną wśród ucz (spotkania klasowe, apele, strona WWW, media, ulotki i plakaty).
  • Zostanie opracowany regulamin rekrutacji, który będzie uwzględniał kwalifikację, zasadę równości szans i płci, gwarantując równy dostęp wszystkim potencjalnym beneficjentom, zapewniając wsparcie ucz najbardziej potrzebującym przez kryteria wagowe. Wsparcia szczególnie potrzebują dziewczyny dlatego będą miały one pierwszeństwo udziału, jednak do 80% każdej grupy.
  • O naborze, jak i o miejscach na liście rekrutacyjnej będą decydowały kryteria wagowe: uczniowie pochodzący z terenów wiejskich 30 pkt; z rodzin o niskich dochodach 30pkt; klas kończących edukację w szkole 30pkt.
  • Ostatnim kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń. Kryteria wagowe będą weryfikowane przez asystenta koordynującego. na podstawie: ankiety rekrutacyjnej, dokumentu tożsamości, dokumentacji szkolnej, opinii wychowawcy (sytuacja materialna).
  • Procedura rekrutacji: złożenie ankiety rekrutacyjnej, weryfikacja formalna uczestnika, weryfikacja w oparciu o kryteria, utworzenie listy rankingowej i rezerwowej i podpisanie na koniec zgodnej z wymaganiami deklaracji uczestnikami. w kursie przez ucznia lub jego rodzica/prawego opiekuna.
  • Ostatecznie udział we wsparciu zatwierdzi komisja ( koordynator, asystent i dyrektor ZS).