ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół w Iwoniczu w roku szkolnym 2018/2019

Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą punktów uzyskanych:

 1. na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum i tak:

Przedmioty uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Liceum Ogólnokształcące: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Architektury Krajobrazu: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Technikum Ekonomiczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Informatyczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Logistyczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Pojazdów Samochodowych: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia: język polski, matematyka, historia, biologia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
 2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – 100 punktów
 3. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu gimnazjalnego: wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty: 1% = 1 punkt. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.
 4. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum szkoły z czterech przedmiotów przyjmuje się następujące wartości ocen:
  • celujący - 18 pkt
  • bardzo dobry - 17 pkt
  • dobry - 14 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
  • dopuszczający - 2 pkt
 5. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
 6. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 18 pkt. Za dodatkowe osiągnięcia ucznia uważa się:
  1. uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt
  2. za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: - 10 pkt
  3. uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 pkt
   • międzynarodowym - 4 pkt
   • krajowym – 3 pkt
   • wojewódzkim - 2 pkt
   • powiatowym - 1 pkt
 7. stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 pkt.
 8. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:
  1. Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:
   • celujący - 20 pkt
   • bardzo dobry - 18 pkt
   • dobry - 13 pkt
   • dostateczny - 8 pkt
   • dopuszczający - 2 pkt
  2. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen (po zaokrągleniu do liczby całkowitej) z dwóch historii i wiedzy o społeczeństwie:
   • średnia ocen 6 - 20 pkt
   • średnia ocen 5 - 18 pkt
   • średnia ocen 4 - 13 pkt
   • średnia ocen 3 - 8 pkt
   • średnia ocen 2 - 2 pkt
  3. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen (po zaokrągleniu do liczby całkowitej) z czterech biologii, geografii, fizyki i chemii:
   • średnia ocen 6 - 20 pkt
   • średnia ocen 5 - 18 pkt
   • średnia ocen 4 - 13 pkt
   • średnia ocen 3 - 8 pkt
   • średnia ocen 2 - 2 pkt
 9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od kryteriów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Przyjmuje się w roku szkolnym 2018/2019 następujące progi punktowe:

 • liceum ogólnokształcące: próg punktowy - 75 pkt
 • technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych: próg punktowy – 65 punktów lub do wyczerpania limitu miejsc
 • Branżowa Szkoła I Stopnia (wszystkie zawody) próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wszystkich typów szkół na podbudowie gimnazjum składają następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z wpisanym numerem PESEL
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 3. Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. Karta zdrowia
 5. Dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 6. Kandydaci do szkół zawodowych: zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
 7. Zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim
 8. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 9. Zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego

Postanowienia końcowe

O decyzji komisji rekrutacyjnej zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.