Samorząd Uczniowski

Drukuj
Ocena użytkowników:  / 4
SłabyŚwietny 
Utworzono: czwartek, 22, luty 2007 Poprawiono: piątek, 23, październik 2015 Administrator

Samorząd Uczniowski

 • Przewodniczący – Marcin Lenik (II LO)
 • Zastępca – Barbara Szumańska (II LO)
 • Skarbnik – Justyna Tokarczyk (III TAK)
 • Sekretarz – Anita Gutkowska (III TAK) 
 • Opiekun: mgr Agnieszka Gościńska

 

REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół w Iwoniczu

Regulamin został opracowany zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Iwoniczu.

§ 2

Samorząd Uczniowski jest formą współudziału uczniów szkoły w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły.

Rozdział II

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów przed statutowymi organami szkoły, przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w zakresie realizacji podstawowych praw uczniów:

 • przestrzegania statutowych praw uczniów przez nauczycieli i wychowawców,
 • egzekwowania prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i statutowymi wymaganiami,
 • rozwiązywania problemów uczniów i przedstawiania propozycji dotyczących opiekuńczych zadań szkoły, jak również uczestniczenia w ich realizacji,
 • organizowania przy pomocy innych organów szkolnych, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły,
 • współdziałania w organizowaniu uroczystości szkolnych,
 • organizowania imprez ogólnoszkolnych, jak również pomocy w organizowaniu imprez szkolnych,
 • tworzenia i wykorzystywania dla swoich regulaminowych działań publikatorów szkolnych ( radiowęzeł, gazetka ścienna, gazetka szkolna),
 • współdziałania z innymi organami szkoły w ochronie mienia szkoły, dbania o estetykę i porządek w szkole,
 • podejmowania działań gospodarczych w celu tworzenia dochodów i majątku Samorządu Uczniowskiego,
 • uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących, ponieważ Zespół ten obejmuje także sprawy wychowawcze,
 • na wniosek Dyrektora szkoły przedstawia w formie pisemnej opinii o pracy nauczyciela.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą.

§ 2

W skład Rady wchodzą:

 • przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • zastępca przewodniczącego,
 • skarbnik Samorządu Uczniowskiego,
 • sekretarz Samorządu Uczniowskiego,
 • przewodniczący wszystkich samorządów klasowych.

 

§ 3

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca kieruje obradami Rady, reprezentuje Samorząd Uczniowski przed organami szkoły i na zewnątrz szkoły.

§ 4

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • opracowuje i przedstawia społeczności uczniowskiej projekt planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • odpowiada przed społecznością uczniowską za realizację powyższego planu pracy.

§ 5

Rada ma prawo powoływać w razie konieczności komisję do realizacji poszczególnych zadań zawartych w planie pracy.

§ 6

Rada ma prawo do wybrania spośród nauczycieli Rzecznika Praw Uczniowskich.

Rozdział IV

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Radę wybierają uczniowie poprzez swoich przedstawicieli na zebraniu ogólnym.

§ 2

Wybór członków Rady dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków zebrania ogólnego.

§ 3

Do przeprowadzenia wyborów zebranie ogólne wybiera ze swego grona komisję wyborczą, której pracą kieruje przewodniczący, wyłoniony z jej składu.

§ 4

Komisja wyborcza przyjmuje propozycje kandydatów, przeprowadza wybory i sporządza protokół z przebiegu głosowania.

§ 5

Kandydatów na członków Rady mają prawo zgłaszać komisji wszyscy uczniowie szkoły.

§ 6

Kadencja Rady trwa jeden rok.

§ 7

Rada ma prawo zwoływać zebranie przynajmniej raz w miesiącu.

Rozdział V

Tryb powoływania i odwoływania opiekuna oraz zakres jego obowiązków

§ 1

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powołuje Dyrektor szkoły na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 2

Zmiany opiekuna może dokonać Dyrektor szkoły na wniosek:

 • nauczyciela
 • opiekuna Samorządu,
 • Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 3

Kompetencje opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentuje interesy uczniów przed organami szkoły,
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły opinie i wnioski dotyczące pracy Samorządu,
 • koordynuje, nadzoruje oraz ułatwia działania Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 1

Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony jest przez ogół uczniów szkoły i jest integralną częścią Statutu szkoły.

§ 2

Zmiana regulaminu następuje w chwili zmiany Statutu szkoły lub na żądanie społeczności uczniowskiej.


Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i stosowanie do warunków lokalowych szkoły.

2. Układ i czas trwania przerw międzylekcyjnych konsultowany jest z Samorządem Uczniowskim, przy czym:

 • zas trwania najkrótszej przerwy ustala się na 5 min,
 • ustala się przynajmniej jedną przerwę dłuższą /co najmniej 15 min/ przeznaczona w zasadzie na spożycie drugiego śniadania,
 • z powodów uzasadnionych realizacją zadań statutowych szkoły dyrektor może podjąć decyzję o innej organizacji lekcji /np. skrócenie czasu trwania zajęć/ o czym informuje społeczność szkolną.

3. Na okres przerw świątecznych i ferii nie należy uczniom zadawać pisemnych prac domowych, z wyjątkiem przypadków, kiedy zapadną inne ustalenia między nauczycielem a uczniami.

Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz do znajomości ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a także do pomocy w przypadku trudności w nauce.

W przypadku trudności w nauce uczeń ma prawo do:

 • dodatkowej pomocy ze strony kolegów i nauczycieli, odpowiednie działania podejmuje wychowawca klasy na prośbę ucznia, bądź z własnej inicjatywy w porozumieniu z uczniem,
 • powtórnego - w uzgodnionym z nauczycielem terminie sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności, pod warunkiem, że niepowodzenia nie są wynikiem jego częstych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach: stosowną decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą klasy.

 

Uczeń ma prawo do powtarzania klasy, w tym także klasy pierwszej o ile nie zostanie skreślony z listy uczniów:

 • o zamiarze powtarzania klasy uczeń informuje dyrektora szkoły w terminie do 30 czerwca właściwego roku szkolnego,
 • brak deklaracji ze strony ucznia oznacza, że rezygnuje on z kontynuowania nauki w szkole, co stanowi podstawę do skreślenia go z listy uczniów, w tym przypadku o zamiarze skreślenia ucznia szkoła informuje pisemnie ucznia i jego rodziców w terminie do 15 lipca.

 

Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły może nastąpić:

1. W trybie uchwały Rady Pedagogicznej - jeżeli uczeń:

 • nie deklaruje zamiaru powtarzania klasy,
 • w terminie do 15 września nie podejmuje obowiązków szkolnych nie informując szkołę o przyczynach swojej nieobecności.
 • z własnej woli przerwie naukę, bądź przeniesie się do innej szkoły.

2. Jeżeli wynika to z przepisów szczegółowych w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania.

3. Na wniosek wychowawcy klasy skierowany do Rady Pedagogicznej w wyniku podjęcia przez Radę stosownej uchwały; wniosek powinien być szczegółowo umotywowany, a o zamiarze jego założenia wychowawca informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem rodziców lub opiekunów ucznia.

W szczególności wniosek taki może być złożony jeżeli:

 • udowodniono uczniowi popełnienie czynów przestępczych na terenie szkoły /np. kradzieże, pobicia, wymuszenie itp./,
 • uczeń wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na zespół klasowy i zagraża osiąganiu przez kolegów pozytywnych wyników w pracy szkolnej,
 • zachowuje się arogancko i wyzywająco w stosunku do nauczycieli lub pracowników szkoły,
 • systematycznie i złośliwie łamie zasady normujące życie społeczności szkolnej.

4. Z inicjatywy dyrektora szkoły w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ustaleń, jak w punkcie 3,

Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zaciągnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego /na piśmie/.

Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej. Ustalenia szczegółowe zawarte są w rozdziałach Statutu dotyczących obowiązków wychowawcy klasy i zasad opieki nad młodzieżą.

Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej, przy czym zgodnie z art. 92 Ustawy o systemie' oświaty - zakres, organizację oraz formy opieki określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

Uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz możliwość zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.

Uczeń ma prawo do podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, swobody wyrażenia myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.

Uczeń ma prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły -w porozumieniu z dyrektorem szkoły uczniowie mają prawo do wydawania gazetki szkolnej.


Obowiązki ucznia:

Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły i innych aktach prawnych dotyczących oświaty, w tym również wynikających z uregulowań wewnątrz-szkolnych.

Obowiązkiem ucznia jest aktywne współuczestniczenie w realizacji statutowych celów i zadań szkoły oraz współdziałanie z organami szkoły i organizacjami szkolnymi.

1/ W szczególności obowiązkiem ucznia jest systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły z uwzględnieniem następujących zasad:

 • bez wyraźnego polecenia lub zezwolenia zabrania się oddalania od miejsca odbywania zajęć; w uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć przez wychowawcę lub dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu,
 • zmiana organizacji zajęć szkolnych np. udział młodzieży w apelach, seansach filmowych, spektaklach teatralnych itp. nie uzasadnia nieobecności ucznia na tych zajęciach,
 • w przypadku systematycznego, nieuzasadnionego spóźniania się ucznia na zajęcia, nauczyciel właściwego przedmiotu - niezależnie od wpisu w dzienniku, informuje wychowawcę klasy oczekując od niego podjęcia działań dyscyplinujących,
 • późnianie się ucznia nie może jednak uzasadniać odebrania mu prawa do udziału w zajęciach.

2/ Obowiązkiem ucznia jest przejawianie troski o wspólne dobro, utrzymanie porządku i czystości na terenie szkoły, a w szczególności następujących zasad:

 • przebywanie na terenie budynku szkolnego jest możliwe wyłącznie w obuwiu zastępczym /tenisówki/
 • w przypadku zauważenia nieprawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, wodnokanalizacyjnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi szkoły; zabrania się manipulowania przy tych instalacjach
 • zabronione są wszelkie działania wpływające niekorzystnie na stan czystości obiektów szkolnych, oraz takie, które mogą przyczynić się do uszkodzenia lub zniszczenia elementów majątku szkoły
 • obowiązkiem ucznia jest naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody, przy czym uczeń, któremu udowodniono, że w wyniku jego działania powstały straty materialne w majątku szkoły, pokrywa w całości wartość tych strat wycenioną przez administrację szkoły, w terminie uzgodnionym z rodzicami lub opiekunami ucznia.

3/ Obowiązkiem ucznia jest ponoszenie odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz kolegów, w tym przestrzeganie zakazów:

 • spożywanie alkoholu, stosowania środków odurzających oraz palenia tytoniu na terenie szkoły,
 • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla życia lub. zdrowia własnego i innych osób.

4/ Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, w tym:

 • wykonanie poleceń pracowników szkoły, o ile nie są one sprzeczne ze statutem i nie naruszają godności osobistej ucznia,
 • przestrzeganie zasad kultury języka, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
 • poszanowanie poglądów, przekonań i godności osobistej drugiego człowieka.

5/ Obowiązkiem ucznia jest postępowanie zgodne z ogólnie rozumianym dobrem społeczności szkolnej, troska o dobre imię szkoły, współtworzenie jej autorytetu.

 

Małgorzata Łupińska
KA Facebook Fanbox 1.1
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Zespół Szkół w Iwoniczu